DANH SÁCH TRẺ NĂM HỌC 2013-2014

PHOØNG GD&ÑT DAÀU TIEÁNG
TRÖÔØNG :MG AN LAÄP
DANH SAÙCH TREÛ HOÏC LÔÙP LAÙ 1 (Sinh naêm 2008)
Naêm hoïc: 2013-2014
STT HOÏ VAØ TEÂN TREÛ Nöõ NAÊM SINH HOÏ VAØ TEÂN MEÏ HOÏ VAØ TEÂN CHA ÑÒA CHÆ SOÁ ÑT "GHI
CHUÙ" HKTT
1 Ñoã Nguyeãn Baûo Trí 28/10/2008 Nguyeãn Thò Dieäu Ñoã Vaên Sæ Baøu Khai 0916 744 848
2 Nguyeãn Thò Gia Myõ x 04/07/2008 Sôn Thò Nguyeät Em Nguyeãn Thanh Phong Phuù Bình 01212 105 187
3 Leâ Ngoïc Tuù Quyønh x 28/11/2008 Thaïch Thò Caåm Tuù Leâ Ngoïc Quyeát Hoá Caïn 0917 396 816
4 Huyønh Khaùnh Linh x 13/06/2008 Hoà Thò Thanh Huyønh Trung Duõng Ñaát ñoû 0917 540 161
5 Tröông Khaû Haân x 13/02/2008 Traàn Thò Truùc Anh Tröông Trung Tính Kieán An 0967 912 994
6 Phaïm Leâ Myõ Duyeân x 06/05/2008 Leâ Thò Thanh Myõ Phaïm Quang Vinh Baøu Khai 0917 976 230
7 Huyønh Tuaán Kieät 26/11/2008 Phan Thò Thaûo Huyønh Vaên Taâm Baøu Khai 01678 357 779
8 Tröông Taán Ñaït 01/07/2008 Traàn Thò Bích Thuaän Tröông Vaên Duõng Ñaát ñoû 0919 060 016
9 Leâ Nguyeãn Phuùc An x 17/07/2008 Nguyeãn Thò Nhaân Leâ Ñình Nghóa Baøu Khai 0949 022 599
10 Huyønh Taán Phaùt 01/11/2008 Huyønh Thuûy Ngaân Huyønh Taán Ñaït Baøu Khai 0978 977 984
11 Buøi Long Nhaät 27/04/2008 Nguyeãn Phöông Thanh Buøi Vaên Long Hoá Caïn 0976 780 117
12 Taøo Quoác Haøo 01/11/2008 Nguyeãn Hoaøng Thaûo Taøo Quang Yeân Hoá Caïn 0947 541 087
13 Nguyeãn Hoaøi Baûo 26/03/2008 Nguyeãn Thò Tuyeát Hoàng Nguyeãn Vaên Ñoâ Baøu Khai 01646 441 146
14 Traàn Thò Ngoïc Hueä x 25/09/2008 Nguyeãn Thò Haäu Traàn Vaên Höôøng Kieán An 01684 208 272
15 Phan Nhaät Taán 08/06/2008 Nguyeãn Thaønh Taâm Phan Vaên Ngaân Ñaát ñoû 0986 398 667
16 La Quoác An 19/11/2008 Traàm Thò Loan La Thanh Sôn Hoá Caïn 01882 448 561 Taïm Truù TT Daàu Tieáng
17 Traàn Ngoïc Thaûo Vy x 04/06/2008 Hoà Thò Ngoïc Phöôïng Traàn Hoaøng Ñieäp Kieán An 0949 2977 75
18 Ngoâ Tuaán Kieät 01/09/2008 Hoà Thò Hoàng Ngoâ Thaønh Thaân Kieán An 0949 297 775
19 Phan Chaâu Myõ x 11/02/2008 Nguyeãn Thò Lieãu Trang Phan Vaên Ninh Baøu Khai 0944 026 587
20 Döông Hoaøi An 11/07/2008 Nguyeãn Thò Thuùy Vaân Döông Hoaøi Thanh Haøng Nuø 01635 727 343
21 Nguyeãn Vaên Duõng 07/07/2008 - Nguyeãn Vaên Thoan Baøu Khai 0973 145 943
22 Nguyeãn Ñaëng Quyønh Nhö x 17/09/2008 Ñaëng Thò Nhung Nguyeãn Vaên Taân Baøu Khai 0988 417 047
23 Nguyeãn Thò Baûo Nhi x 01/04/2008 Phan Thò Anh Ñaøo Nguyeãn Hoaøng Tuaán Ñaát ñoû 0963 353 837
24 Leâ Minh Hieáu 22/08/2008 Leâ Thò Kim Ngaân Leâ Quang Trung Hoä Phuù Bình 01668 171 379 Taïm truù Beán Caùt
25 Phaïm Ngoïc Nhö Quyønh x 14/04/2008 Voõ Thò Leä Giang Phaïm Quoác Cöôøng Phuù Bình 0933 228 551
26 Phaïm Anh Tuù 01/10/2008 Nguyeãn Thò Thieän Phaïm Hoaøi Vuõ Phuù Bình 0933 228 551
27 Nguyeãn Thanh Nhaät Huy 19/09/2008 Traàn Ngoïc Haûo Nguyeãn Thanh Thoaûng Hoá Caïn 0942 416 342
28 Toâ Thò Ngoïc Bích x 08/04/2008 Vuõ Thò Bôùt Toâ Thanh Söông Kieán An 01644 028 949
29 Huyønh Troïng Tín 15/11/2008 Voõ Thò Mai Trinh Huyønh Minh Tuaán Phuù Bình 0902 901 279 Taïm Truù Thuaän An-BD
30 Nguyeãn Minh Ñaït 16/10/2008 Nguyeãn Thò Nhung Nguyeãn Thanh Tuyeàn Baøu Khai 01673 864 535
31 Traàn Thò Hoàng Gaám x 06/10/2008 Traàn Thò Laø Traàn Minh Caûnh Hoá Caïn 01234 045 561 Taïm Truù Baïc Lieâu
32 Nguyeãn Phaïm Töôøng Vy x 10/01/2008 Phaïm Thò Thuøy Trang Nguyeãn Thaønh Trung Baøu Khai 0915 762 912
33 Traàn Thò Yeán Ngoïc x 08/11/2008 Nguyeãn Thò Thu Thanh Traàn Ngoïc Haïnh Choùt ñoàng 0914 914 254
34 Ñaøo Thò Myõ Duyeân x 16/02/2008 Nguyeãn Kim Phi Ñaøo Thanh Tuaán Phuù Bình 01669 028 098
35 Laâm Gia Haïo 03/07/2008 Leâ Thò Hoàng Thuûy Laâm Thanh Tuaán Kieán An 01286 493 895
36 Nguyeãn Ngoïc Huyønh x 07/03/2008 Quaùch Thò Thanh Loan Nguyeãn Ngoïc Thaønh Hoá Caïn 01647 239 468
37 Nguyeãn Thò Ngoïc Traâm x 03/09/2008 Nguyeãn Thò Anh Ñaøo Nguyeãn Vaên Leâ Choùt ñoàng 0915 261 504
38 Nguyeãn Huyønh Nhaät Tröôøng 27/07/2008 Ñaøo Thò Xuaân Nguyeân Nguyeãn Thanh Sang Hoá Caïn 0973 210 561
39 Voõ Höõu Thieän 31/10/2008 Nguyeãn Thò Thanh Ngoïc Voõ Vaên Höõu Hoá Caïn 01687 830 325
40 Nguyeãn Hoaønh Phong 21/11/2008 Leâ Thò Huyeàn Nguyeãn Hoaøng Sang Hoá Caïn 0934 166 327
41 Voõ Thanh Phong 18/08/2008 Nguyeãn Thò Ñieäp Voõ Taán Ñaït Baøu Khai 01212 163 276
42 Nguyeãn Vaên Ñaït 13/08/2008 Nguyeãn Thò Thu Thuûy - Baøu Khai
43 Nguyeãn Duy Khaùnh 05/06/2008 Cao Thò Kim Ngaân Nguyeãn Vaên Ngoït Baøu Khai 01672 612 124
44 Traàn Minh Tuù 16/10/2008 Traàn Thò Tuyeát Nhung Traàn Vaên Haûi Ñaát ñoû 01646 645 578 Taïm Truù Cuû chi-TP.HCM
45 Leâ Tröông Thuøy Traâm x 1/1/2008 Tröông Thò Trang Leâ Minh Ñaïo Baøu Khai 0917 733 956

"An Laäp, ngaøy thaùng naêm 2013"
Ngöôøi laäp baûng Hieäu tröôûng

  Thông tin chi tiết
Tên file:
DANH SÁCH TRẺ NĂM HỌC 2013-2014
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Bùi Thị Mý
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
DANH SÁCH TRẺ
Gửi lên:
03/04/2014 09:19
Cập nhật:
03/04/2014 09:19
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
109.00 KB
Xem:
311
Tải về:
1
  Tải về
Từ site Trường Mầm Non An Lập:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm tài nguyên

THỰC ĐƠN HÔM NAY

Sáng
 • Sữa Net sure
 • Bún cua đồng thịt heo rau mồng tơi
Trưa
 • Cơm trắng
 • Cá basa kho thơm
 • Canh khoai mỡ thịt heo nấm lá quế
 • Bánh flan
Xế
 • Bún mộc viên cà chua

Liên kết hữu ích

Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
violympic
Bộ Giáo dục & Đào tạo

Điện thoại

 • Phòng tiếp đón
  (0274) 3592518
 • Phòng hiệu trưởng
  ( 0274 ) 3592518
 • Trường Mầm Non An Lập
  ( 0274 ) 3592518

Thư viện ảnh

Kho video

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập6
 • Hôm nay45
 • Tháng hiện tại2,299
 • Tổng lượt truy cập346,254
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây