Power Point 2003 - Hướng dẫn sử dụng - 2014.04.04 [Hồng]

Power Point 2003 - Hướng dẫn sử dụng - 2014.04.04 [Hồng]
Slide 1
Hướng dẫn sử dụng
Microsoft Power Point 2003
(hongntmganlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn)
Tháng 04 năm 2014
TRƯỜNG MẪU GIÁO AN LẬP
Bài giảng điện tử:
Slide 2
Nội dung
Một số khái niệm
Khảo sát giao diện của phần mềm
Thiết kế bố cục cho file trình diễn
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng trên trang trình diễn (slide)
Định dạng và trang trí
Thực hiện trình diễn
Slide 3
Một số khái niệm
Phần mềm trình diễn:
Microsoft Office: Power Point
Sun Open Office: Impress
http://docs.google.com
File trình chiếu: “.ppt”, “.pps”, “.odp”, “.sxi”,…
Trang trình chiếu (slide)
Slide 4
Một số khái niệm:
Open Office Impress
Slide 5
Một số khái niệm:
Google Docs: http://docs.google.com
Slide 6
Nội dung
Một số khái niệm
Khảo sát giao diện của phần mềm
Thiết kế bố cục cho file trình diễn
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng trên trang trình diễn (slide)
Định dạng và trang trí
Thực hiện trình diễn
Slide 7
Khảo sát giao diện của phần mềm (0)
Khảo sát thanh menu
Khảo sát các thanh công cụ (toolbar):
Có bao nhiêu thanh công cụ? Tên của nó?
Những thanh công cụ nào thường dùng?
Bật, tắt, hoán đổi vị trí của chúng được không?
Cần chú ý gì về thanh Formatting, Standard, Drawing, TaskPane?
Slide 8
Khảo sát giao diện của phần mềm (1)
Slide 9
Khảo sát giao diện của phần mềm (2)
Slide 10
Khảo sát giao diện của phần mềm (3)
Slide 11
Khảo sát giao diện của phần mềm (4)
Slide 12
Khảo sát giao diện của phần mềm (5)
Slide 13
Khảo sát giao diện của phần mềm (6)
Slide 14
Khảo sát giao diện của phần mềm (7)
Slide 15
Khảo sát giao diện của phần mềm (8)
Slide 16
Khảo sát giao diện của phần mềm
Bài tập thực hành: thao tác với Toolbar
Xác định: giao diện Power Point đang mở trên máy có bao nhiêu thanh công cụ. Chỉ rõ.
Hãy hoán đổi vị trí của hai thanh công cụ Drawing và Standard cho nhau
Đóng tất cả các thanh công cụ
Bật các thanh công cụ Picture, Web, Reviewing
Bật các thanh công cụ Standard, Formatting, Drawing, phân bố vào các vị trí hợp lí
Slide 17
Khảo sát giao diện của phần mềm
Bài tập thực hành: thao tác với TaskPane (thanh tác vụ):
Sử dụng phím tắt để bật thanh TaskPane
Xác định: trên thanh TaskPane có mấy nhóm tác vụ? Liệt kê tên trong từng nhóm.
Slide 18
Nội dung
Một số khái niệm
Khảo sát giao diện của phần mềm
Thiết kế bố cục cho file trình diễn
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng trên trang trình diễn (slide)
Định dạng và trang trí
Thực hiện trình diễn
Slide 19
Thiết kế bố cục cho file trình diễn (1)
Slide 20
Thiết kế bố cục cho file trình diễn (1)
Slide 21
Thiết kế bố cục cho file trình diễn
Bài tập thực hành: thiết kế bố cục cho file trình diễn
Tạo một file trình diễn với bố cục như mẫu đã cho.
Rút ra được điều gì?
Slide 22
Nội dung
Một số khái niệm
Khảo sát giao diện của phần mềm
Thiết kế bố cục cho file trình diễn
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng trên trang trình diễn (slide)
Định dạng và trang trí
Slide 23
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng (1)
Kĩ thuật Slide Layout (bố cục trên từng trang slide)
Kĩ thuật Slide Design
Kĩ thuật về Animation (hoạt hình)
Kĩ thuật chuyển tiếp giữa các slide
Slide 24
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Slide Layout
Slide 25
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Slide Layout
Slide 26
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Slide Layout
Slide 27
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Slide Design
Slide 28
Nội dung
Một số khái niệm
Khảo sát giao diện của phần mềm
Thiết kế bố cục cho file trình diễn
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng trên từng trang:
Kĩ thuật Layout
Kĩ thuật Design
Kĩ thuật Animation (hiệu ứng hoạt hình)
Kĩ thuật sử dụng Autoshap, Picture, Textbox, âm thanh
Định dạng và trang trí
Slide 29
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Animation (hiệu ứng hoạt hình)
Thêm hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng:
Chọn đối tượng
Chọn hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng
Xem thử hiệu ứng hoạt hình
Gỡ bỏ hiệu ứng hoạt hình trên đối tượng
Thay đổi thứ tự hiệu ứng hoạt hình
Tinh chỉnh các thuộc tính hoạt hình của hiệu ứng
Slide 30
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Animation (hiệu ứng hoạt hình)
Slide 31
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Animation (hiệu ứng hoạt hình)
Slide 32
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Animation (hiệu ứng hoạt hình)
Slide 33
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Thêm một hiệu ứng (add effect)
Slide 34
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Thêm một hiệu ứng (add effect)
Slide 35
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Thêm một hiệu ứng (add effect)
Slide 36
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Thêm một hiệu ứng (add effect)
Slide 37
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Xem thử một hiệu ứng (xem thử animation)
Slide 38
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Thay đổi thứ tự các hiệu ứng (Reorder animation)
Slide 39
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Tinh chỉnh thuộc tính của hiệu ứng (thuộc tính “Start”)
Slide 40
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Tinh chỉnh thuộc tính của hiệu ứng (thuộc tính “Start”)
Slide 41
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Tinh chỉnh thuộc tính của hiệu ứng (thuộc tính “Speed”)
Slide 42
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Tinh chỉnh thuộc tính của hiệu ứng (thuộc tính “Speed”)
Slide 43
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Tinh chỉnh thuộc tính của hiệu ứng (hướng)
Slide 44
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Tinh chỉnh thuộc tính của hiệu ứng (hướng)
Slide 45
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Tinh chỉnh thuộc tính của hiệu ứng (size)
Slide 46
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Gỡ bỏ một hiệu ứng (remove animation)
Slide 47
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
tóm tắt các thao tác trên hiệu ứng
Thêm hiệu ứng cho đối tượng:
Chọn đối tượng
Chọn hiệu ứng cho đối tượng
Tinh chỉnh các thuộc tính của hiệu ứng
Gỡ bỏ hiệu ứng trên đối tượng
Thay đổi thứ tự hiệu ứng
Xem thử hiệu ứng
Slide 48
Nội dung
Một số khái niệm
Khảo sát giao diện của phần mềm
Thiết kế bố cục cho file trình diễn
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng trên từng trang:
Kĩ thuật Layout
Kĩ thuật Design
Kĩ thuật Animation (hiệu ứng hoạt hình)
----------------------------------
Định dạng và trang trí
Slide 49
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Thực hành:
Tạo một hình vuông (sử dụng thanh Drawing toolbar)
Thêm một hiệu ứng loại “Entrance” cho hình vuông
Tạo một hình tròn
Thêm một hiệu ứng loại “Entrance” cho hình tròn
Tạo một đoạn thẳng
Thêm một hiệu ứng loại “Entrance” cho đoạn thẳng
Slide 50
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Thực hành:
Xem thử hai hiệu ứng trên
Thay đổi thứ tự các hiệu ứng đó.
Tinh chỉnh các thuộc tính (property) của từng hiệu ứng (modify effect):
Thuộc tính “Start” (kiểu bắt đầu hiệu ứng)
Thuộc tính Speed (tốc độ)
Thuộc tính Direction (hướng)
Thuộc tính Path (đường dịch chuyển)
Slide 51
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Khảo sát 4 loại hiệu ứng
Kiểu hiệu ứng “Entrance” (xuất hiện)

Kiểu hiệu ứng “Emphasis” (nhấn mạnh)

Kiểu hiệu ứng “Exit” (biến mất)

Kiểu hiệu ứng “Motions” Path (dịch chuyển)
Slide 52
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Khảo sát 4 loại hiệu ứng
Slide 53
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Khảo sát 4 loại hiệu ứng
Slide 54
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Khảo sát 4 loại hiệu ứng
Slide 55
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Khảo sát 4 loại hiệu ứng
Slide 56
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Chuyển tiếp giữa các slide
Slide 57
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Chuyển tiếp giữa các slide
Slide 58
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Sử dụng đối tượng hình ảnh, âm thanh
Các loại đối tượng hình ảnh:
Line (đoạn thẳng)
Arrow (mũi tên)
Hình chữ nhật
Hình elip, hình tròn
Textbox
Lược đồ (diagram)
Picture
Slide 59
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Sử dụng đối tượng hình ảnh, âm thanh
Mỗi đối tượng hình ảnh có các thuộc tính:
Đường viền (line)
Màu
Kích cỡ
Vị trí
...
Slide 60
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Sử dụng đối tượng Autoshape (line & color)
Slide 61
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Sử dụng đối tượng Autoshape (line & color)
Slide 62
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Sử dụng đối tượng Autoshape (size)
Slide 63
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Sử dụng đối tượng Autoshape (position – vị trí)
Slide 64
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Sử dụng đối tượng Autoshap (Grouping – gom nhóm)
Slide 65
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Sử dụng đối tượng Autoshape (Order – thứ tự che khuất)
Slide 66
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Sử dụng đối tượng Textbox ()
Slide 67
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Sử dụng đối tượng Picture ()
Slide 68
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Sử dụng đối tượng Sound ()
Slide 69
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Sử dụng đối tượng Sound ()
Slide 70
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Sử dụng đối tượng Sound ()
Slide 71
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Sử dụng đối tượng Sound ()
Slide 72
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Sử dụng đối tượng Sound ()
Slide 73
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Sử dụng đối tượng Sound ()
Slide 74
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Thực hành: kết hợp các loại hiệu ứng hoạt hình để tối đa hiệu quả diễn đạt
Thử tạo một slide thể hiện cả 4 kiểu hiệu ứng hoạt hình: xuất hiện, nhấn mạnh, biến mất, dịch chuyển
Quan sát slide đã có, tạo một slide tương tự
Thực hành sử dụng các kĩ thuật Layout, Animation, Slide Transition
Thực hành sử dụng các đối tượng: Autoshapes, Textboxes, Pictures, Sound
Slide 75
Nội dung
Một số khái niệm
Khảo sát giao diện của phần mềm
Thiết kế bố cục cho file trình diễn
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng trên trang trình diễn (slide)
Kĩ thuật Layout
Kĩ thuật Design
Kĩ thuật Animation (hiệu ứng hoạt hình)
Kĩ thuật sử dụng Autoshap, Picture, Textbox, âm thanh
Định dạng và trang trí
Thực hiện trình diễn
Slide 76
Định dạng và trang trí
Định dạng kí tự văn bản (phông, màu, cỡ, đậm, nghiêng, ...)
Hình nền (background)
Chèn số thứ tự trang trình chiếu (insert Slide number)
Slide 77
Định dạng và trang trí:
Định dạng kí tự
Slide 78
Định dạng và trang trí:
Hình nền
Slide 79
Định dạng và trang trí:
Hình nền
Slide 80
Định dạng và trang trí:
Hình nền
Slide 81
Định dạng và trang trí:
Chèn số thứ tự trang trình chiếu
Slide 82
Định dạng và trang trí:
Chèn số thứ tự trang trình chiếu
Slide 83
Định dạng và trang trí:
Chèn số thứ tự trang trình chiếu
Slide 84
Tóm tắt
Một số khái niệm
Khảo sát giao diện của phần mềm
Thiết kế bố cục cho file trình diễn
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng trên trang trình diễn (slide)
Kĩ thuật Layout
Kĩ thuật Design
Kĩ thuật Animation (hiệu ứng hoạt hình)
Kĩ thuật sử dụng Autoshap, Picture, Textbox, âm thanh
Định dạng và trang trí
Thực hiện trình diễn
Slide 85
Tóm tắt:
Animation (hiệu ứng hoạt hình)
Slide 86
Thực hành
Bài tập Layout 1
Bài tập Layout 2
Bài tập Layout 3
Bài tập Layout 4
Bài tập Animation 1
Bài tập Animation 2
Bài tập Animation 3
Bài tập Animation 4
Slide 87
Tiêu đề
Animation (hiệu ứng hoạt hình)
Thêm hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng:
Chọn đối tượng
Chọn hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng
Xem thử hiệu ứng hoạt hình
Gỡ bỏ hiệu ứng hoạt hình trên đối tượng
Thay đổi thứ tự hiệu ứng hoạt hình
Tinh chỉnh các thuộc tính hoạt hình của hiệu ứng
Bài tập 1 – Layout & hiệu ứng
Slide 88
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
Bài giảng điện tử:
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM OPEN OFFICE LÀM SỔ THEO DÕI NHÓM TRẺ
Trình bày:
Nguyễn Văn A
Nguyễn Thị B
BT2: làm slide – Layout & hiệu ứng
Slide 89
Các kĩ thuật thể hiện ý tưởng:
Khảo sát 4 loại hiệu ứng
Kiểu hiệu ứng “Entrance” (xuất hiện)

Kiểu hiệu ứng “Emphasis” (nhấn mạnh)

Kiểu hiệu ứng “Exit” (biến mất)

Kiểu hiệu ứng “Motions” Path (dịch chuyển)
Bài tập 3 – Layout & hiệu ứng
Slide 90
Tóm tắt:
Animation
Bài tập 4 – Layout & hiệu ứng
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Power Point 2003 - Hướng dẫn sử dụng - 2014.04.04 [Hồng]
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Thị Hồng
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Bài giảng
Gửi lên:
04/04/2014 12:09
Cập nhật:
04/04/2014 12:09
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
6.40 KB
Xem:
331
Tải về:
53
  Tải về
Từ site Trường Mầm Non An Lập:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm tài nguyên

THỰC ĐƠN HÔM NAY

Sáng
 • Sữa Net sure
 • Bún cua đồng thịt heo rau mồng tơi
Trưa
 • Cơm trắng
 • Cá basa kho thơm
 • Canh khoai mỡ thịt heo nấm lá quế
 • Bánh flan
Xế
 • Bún mộc viên cà chua

Liên kết hữu ích

Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
violympic
Bộ Giáo dục & Đào tạo

Điện thoại

 • Phòng tiếp đón
  (0274) 3592518
 • Phòng hiệu trưởng
  ( 0274 ) 3592518
 • Trường Mầm Non An Lập
  ( 0274 ) 3592518

Thư viện ảnh

Kho video

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập2
 • Hôm nay64
 • Tháng hiện tại2,318
 • Tổng lượt truy cập346,273
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây